Regulamin systemu VortalCloud


§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa usługi świadczone przez Serwis vortalcloud.com i obejmuje zasady współpracy pomiędzy Serwisem a Użytkownikami.

1.2. Każdy Użytkownik ma dostęp do niniejszego Regulaminu.

1.3. Właścicielem Serwisu jest firma Adinspire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, NIP: 5272702144.

1.4. Przeglądając Serwis i korzystając z Usług, Użytkownik poświadcza znajomość Regulaminu i akceptację jego zasad.

1.5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem.


§2. Definicje

Pojawiające się w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w następujący sposób:

1. Serwis – platforma internetowa dostępna pod adresem www.vortalcloud.com, w ramach której Administrator udostępnia Klientom możliwość zamieszczenia artykułów na dowolnie wybranych vortalach internetowych wchodzących w skład Oferty.

2. Administrator – firma Adinspire sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87.

3. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

4. Klient – Zarejestrowany Użytkownik zamawiający Usługi w ramach Serwisu.

5. Panel Klienta – indywidualna część Serwisu, dostępna dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika, gromadząca jego dane i umożliwiająca mu zamówienie Usługi, a także późniejsze nią administrowanie.

6. Oferta – proponowane pakiety dostępne w ramach Serwisu, określające m.in. liczbę artykułów, ilość i rodzaj linków, sposoby podlinkowania artykułów, czas wyświetlania linków i cenę; w skład oferty wchodzą także vortale.

7. Vortal – tematyczny portal internetowy współpracujący z Serwisem, na którym zamieszczane są Artykuły.

8. Artykuł – zamieszczany na wybranym vortalu tekst Klienta, mogący zawierać link do strony Klienta oraz stosowne zdjęcia.

9. Usługa – jeden z pakietów dostępnych w ramach Oferty, zakupiony przez Klienta.

10. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który posiada swoje konto w Serwisie, uzyskane w procesie rejestracji.

11. Regulamin – aktualne zasady dotyczące korzystania z Serwisu.


§3 Usługi świadczone w Serwisie

3.1. W ramach świadczenia Usług Administrator:
a.) umożliwia Klientowi umieszczenie Artykułów wraz ze zdjęciem oraz linkiem wychodzącym na vortalach,

b.) udostępnia Użytkownikowi możliwość rejestracji i logowania do Panelu Klienta, poprzez który Klient może skorzystać z Oferty, wybierając jedną z dostępnych Usług umożliwiających samodzielnie zarządzanie procesem dodawania Artykułów,

c.) umożliwia wyszukanie, przeglądanie i sortowanie zamieszczonych na vortalach Artykułów,

d.) udostępnia możliwość podlinkowania Artykułów pomiędzy sobą oraz zamieszczenie odnośnika do Artykułu w sieciach społecznościowych,

e.) udostępnia Klientowi możliwość zamówienia Artykułów, które następnie zamieszczone zostaną na vortalach w obrębie pakietów.

3.2. Oferta Serwisu dostępna jest dla Klientów w formie pakietów, zwanych dalej Usługami. Dwa główne typy Usług to Pakiety Publikacja oraz Pakiety Publikacja+Teksty. Ponadto Usługi zróżnicowane są ze względu na szczegóły Oferty: liczbę Artykułów, ilość i rodzaj linków, sposoby podlinkowania Artykułów, czas wyświetlania linków oraz koszt Usługi; w skład Oferty wchodzą także vortale – tematyczne portale internetowe współpracujące z Serwisem, na których publikowane są Artykuły.

3.3. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Klientów.


§4. Rejestracja w Serwisie

4.1. Aby móc wykupić Usługę, Użytkownik musi się zarejestrować.

4.2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

4.3. W celu rejestracji wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na odpowiedniej podstronie Serwisu oraz akceptacja Regulaminu.

4.4. W trakcie rejestracji Użytkownik będzie zobowiązany do podania następujących danych:

a.) imienia i nazwiska,

b.) hasła dostępu do konta w Serwisie,

c.) działającego adresu e-mail, który służyć będzie jako login; ponadto adres e-mail jest niezbędny do odzyskania/zresetowania hasła w przypadku jego zapomnienia.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych i odpowiada za ich uaktualnianie w przypadku jakichkolwiek zmian.

4.6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu i nieprzekazywanie go osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za każde udostępnienie danych osobom trzecim.

4.7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podane w trakcie rejestracji dane oraz za czynności wykonane w obrębie Serwisu przy ich pomocy.

4.8. Administrator zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych podanych w trakcie rejestracji.


§5 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

5.1. Użytkownicy oraz Klienci zobowiązani są do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.

5.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a.) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń,

b.) niepodejmowania działań takich jak: kilkukrotna rejestracja w Serwisie; korzystanie z kont innych Zarejestrowanych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Zarejestrowanych Użytkowników,

c.) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw.

5.3. W przypadku stwierdzenia, że Zarejestrowany Użytkownik dopuszcza się działań opisanych w §5.2, §6.5. lub §6.6., Administrator może niezwłocznie zablokować jego konto oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

5.4. Serwis nie może służyć jako narzędzie wymiany informacji pomiędzy Użytkownikami.

5.5. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Administratora drogą mailową o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z Panelu Klienta, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.

5.6. Użytkownik zainteresowany nawiązaniem współpracy z Serwisem po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz założeniu konta Użytkownika w Serwisie, powinien złożyć dyspozycję polegającą na dodaniu lub zamówieniu Artykułów za pośrednictwem odpowiedniej funkcji systemu Serwisu, udostępnionej w ramach jego konta.

5.7. Aby artykuł został zaakceptowany przez Moderatora, musi spełniać następujące warunki:

5.7.1. Wymagania techniczne:
1. Krótki tytuł (maksymalnie 120 znaków ze spacją), informujący o treści artykułu. Tytuł nie może składać się w większości ze słów kluczowych.
2. Lid opisujący treść artykułu (maksymalnie 300 znaków ze spacją).
3. Długość artykułu: od 2000 do 10 000 znaków.
4. Zdjęcie do artykułu o orientacji poziomej i rozmiarze: szerokość od 1000px do 1400px, wysokość: minimum 940px (wydawca musi posiadać prawo do wykorzystania zdjęcia). Zdjęcia dodawane do pakietów artykułów w obrębie jednego vortalu nie mogą się powtarzać. Zdjęcia nie mogą zawierać treści reklamowych (np. nazwy firmy, informacji o promocjach czy ofercie firmy). W przypadku problemów ze znalezieniem odpowiedniego zdjęcia prosimy o kontakt z działem moderacji - istnieje możliwość dodania zdjęcia ze stocku.
5. Maksymalnie 1 link dofollow i 1 nofollow w treści artykułu (w przypadku wykupienia jednego artykułu).
6. Jeżeli w treści artykułu ma się znaleźć galeria, zdjęcia w niej nie mogą przekraczać rozmiaru 1000px na 600px. Wydawca musi posiadać prawa do wykorzystania każdego zdjęcia.
7. Artykuł musi zostać sformatowany (wyjustowanie, pogrubienie śródtytułów, widoczne odstępy pomiędzy akapitami). Dopuszczalne jest pogrubienie maksymalnie trzech słów/fraz kluczowych.
8. Artykuł nie może być ciągiem słów kluczowych, nie może też zawierać nienaturalnych (np. nieodmienionych czy niepasujących stylistycznie) słów kluczowych.

5.7.2. Wymagania merytoryczne:
1. Artykuł musi być unikalny, napisany przez Klienta lub zlecony na potrzeby publikacji.
2. Artykuł musi być napisany zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny – nie może zawierać błędów ortograficznych, stylistycznych, gramatycznych, interpunkcyjnych.
3. Artykuł musi dotyczyć sugerowanego w tytule tematu.
4. Artykuł nie może naruszać praw i dóbr osób trzecich. Niedozwolone jest zamieszczanie w artykule treści sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, związanej z mniejszościami seksualnymi czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe. Zastrzegamy sobie prawo odmowy publikacji nadesłanego artykułu, jeśli zawarte treści zostaną uznane przez redakcje za niewłaściwe, obraźliwe czy też niezgodne z wymogami technicznymi lub merytorycznymi.
5. W obrębie każdego pakietu może znaleźć się jeden artykuł zawierający treści reklamowe (np. opis produktu/firmy/oferty). Treści reklamowe nie mogą jednak stanowić ponad 1/3 zawartości artykułu, a jedynie powinny być neutralnym dopełnieniem artykułu informacyjnego/poradnikowego. Brand może pojawić się w pozostałych artykułach, ale tylko w formie jednorazowej wzmianki. Nazwa produktu/firmy/oferty nie może również znaleźć się w tytule artykułu.
6. Nie publikujemy tekstów narracyjno-fabularnych, takich jak powieści, opowiadania, felietony lub nowele.

5.8. Moderator ma prawo odesłać artykuł do poprawy wówczas gdy:
1. Treść artykułu nie odpowiada zawartości vortalu (Klient ma wtedy dwie możliwości: przenieść artykuł na sugerowany przed Moderatora vortal lub przeredagować artykuł tak, by pasował do treści vortalu).
2. Artykuł nie jest sformatowany (brak justowania, wyboldowania śródtytułów, odstępów pomiędzy akapitami).
3. Tytuł i/lub lead jest za długi, zawiera za dużą ilość słów kluczowych.
4. Artykuł napisany jest niestarannie, zawiera błędy językowe i/lub merytoryczne.
5. Zdjęcie nie pasuje do treści artykułu.

5.9. Po złożeniu dyspozycji Artykuły Klienta poddawane są sprawdzeniu przez Administratora pod kątem zgodności z wymaganiami Regulaminu, weryfikacji unikalności, praw Klienta do Artykułów oraz ocenie celowości nawiązania współpracy. Weryfikacja Artykułów odbywa się następująco:
a.) Administrator zobowiązuje się do sprawdzenia Artykułów w ciągu 3 dni roboczych od ich zamieszczenia w panelu przez Klienta (pod warunkiem, że dodane zostaną wszystkie Artykuły z obrębu pakietu).
b.) W przypadku akceptacji dyspozycji Administrator zobowiązuje się do publikacji Artykułów na vortalu w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zakończenia weryfikacji. Administrator wysyła na wskazany podczas rejestracji w Serwisie adres e-mail informację o przyjęciu dyspozycji przez Administratora, zaś Artykuły dodawane są na wybranym przez Klienta vortalu zgodnie z zakupioną Usługą.
c.) W razie konieczności wprowadzenia poprawek do Artykułów Administrator przygotowuje listę elementów do zmiany, a następnie przekazuje ją Klientowi za pośrednictwem Panelu Klienta. Jeżeli poprawki są znaczące, po oddaniu poprawionych Artykułów Administrator zobowiązuje się do akceptacji i publikacji Artykułów w ciągu 3 dni roboczych od momentu ich przesłania przez Klienta. Jeśli poprawki są niewielkie, Administrator zobowiązuje się do publikacji Artykułów w ciągu 1 dnia roboczego od momentu przesłania ich poprawionej wersji przez Klienta.

5.10. Artykuły dodawane w obrębie pakietów zawierających więcej, niż jeden artykuł, zostaną opublikowane dopiero w chwili, w której do moderacji będą przekazane wszystkie teksty wchodzące w skład pakietu (zakładając, że spełniają wymagania wymienione w Regulaminie).

5.11. W ramach korzystania z Serwisu Klient może dodać własne zdjęcia do Artykułów, pod warunkiem, że nie są one obciążone żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich.

5.12. W przypadku wprowadzenia przez Klienta zdjęć objętych prawem publikacji lub zdjęć niskiej jakości, bądź niezgodnych z tematyką danevo vortalu, Administrator Serwisu ma prawo do samodzielnego dodania fotografii zakupionych w zewnętrznej bazie zdjęć i dobranych pod kątem dopasowania do tematu Artykułu.

5.13. Na czas trwania współpracy na warunkach niniejszego Regulaminu, udostępniony jest Klientowi Panel Klienta, dostępny po zalogowaniu, umożliwiający monitoring Artykułów oraz zarządzanie działaniami w ramach wykupionej Usługi. Klient nie może:

a.) wykorzystywać Serwisu do działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności do udostępnienia treści o charakterze szkodliwym, jak np. wirusy komputerowe,

b.) udostępniać Artykułów będących cudzą własnością lub Artykułów, do których Klient nie posiada praw autorskich.

 

Postanowienia dotyczące Usługi Pakiety Publikacja + Teksty

5.14. Pakiety Publikacja + Teksty umożliwiają zamówienie artykułów tematycznych, które następnie zostaną zamieszczone w obrębie pakietów na wybranych wortalach.

5.15. Poprzez artykuł tematyczny właściciele serwisu rozumieją artykuł informacyjny/poradnikowy wysokiej jakości, którego napisanie nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy. Teksty eksperckie nie wchodzą w skład oferty serwisu.

5.16. Zlecone artykuły mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach pakietów, do których zostały zamówione. Zamieszczanie zamówionych w ramach Serwisu artykułów na innych stronach lub powielanie ich w obrębie innych pakietów może skutkować zawieszeniem profilu oraz usunięciem z wortali oryginalnych artykułów.

5.17. Minimalny okres wykonania zlecenia w postaci napisania artykułu i zamieszczenia go w panelu do akceptacji Klienta wynosi 5 dni roboczych. Maksymalny termin zależny jest od aktualnej ilości zleceń, najczęściej nie przekracza jednak 4 tygodni.

5.18. Po wykonaniu zlecenia (napisanie artykułu/ów + zakup odpowiadającego tematycznie zdjęcia ze stocku), każdy tekst zostanie zamieszczony w panelu Klienta, w ramach zakupionego pakietu. Klient ma możliwość zaakceptowania tekstu/tekstów lub odesłania ich do poprawy wraz ze swoimi uwagami.

5.19. W przypadku zaakceptowania tekstu/ów, artykuły zostaną opublikowane na wybranym dla pakietu wortalu w ciągu 24 godzin. Publikacja nastąpi dopiero wtedy, gdy zaakceptowane zostaną wszystkie artykuły w obrębie pakietu.

5.20. W przypadku posiadania uwag do wykonanego zlecenia, Klient ma możliwość dodania poprzez panel komentarza do otrzymanych artykułów. Jeżeli wymagane przez Klienta poprawki nie będą naruszać żadnego punktu Regulaminu, a także nie będą wykraczać poza wymagania przedstawione przez Klienta w momencie zamawiania Artykułu, zostaną wprowadzone do tekstu w ciągu 7 dni roboczych.

5.21. Klient może wprowadzać do tekstów dowolne zmiany, które nie naruszają postanowień Regulaminu. Po samodzielnym wprowadzeniu jakichkolwiek zmian Klient nie może już jednak odesłać tekstu do poprawy.

5.22. Wszystkie artykuły pisane na zamówienie Klienta muszą spełniać wymagania techniczne i merytoryczne wymienione w punkcie 5.7.1 i 5.7.2. Zamówienia, których realizacja wymagałaby naruszenia dowolnego punktu regulaminu, nie zostaną wykonane.


§6 Odpowiedzialność Klienta

6.1. Klient oświadcza, że do Artykułów i zdjęć umieszczanych w Serwisie przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe). Klient zapewnia, iż Artykuły i zdjęcia przez niego wykorzystane nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

6.2. Klient oświadcza, że Artykuły umieszczone w Serwisie zostały wykonane przez niego osobiście.

6.3. Klient oświadcza, że Artykuły umieszczone w Serwisie nie były nigdy wcześniej publikowane w sieci Internet i poza nią.

6.4. Klient odpowiada za treść wgranych przez siebie Artykułów oraz prawa autorskie do zdjęć wykorzystanych w obrębie Serwisu. W razie roszczeń wysuniętych z tytułu praw autorskich do zamieszczonych Artykułów bądź zdjęć, pełną odpowiedzialną prawną ponosi Klient.

6.5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Artykułach treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, naruszających dobre obyczaje, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, związanej z mniejszościami seksualnymi czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

6.6. Niedopuszczalne jest umieszczenie Artykułu stanowiącego niedozwoloną reklamę bądź reklamę naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Niedopuszczalne jest dwukrotne wstawianie tego samego Artykułu bądź Artykułu o tej samej treści, różniącego się tylko tytułem.

6.7. Za treść Artykułów odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient. W przypadku powtarzającego się umieszczania Artykułów i treści naruszających prawo lub w/w zasady, Administrator ma prawo usunięcia Artykułów Klienta lub usunięcia konta Klienta z Serwisu.


§7. Odpowiedzialność Administratora

7.1. Administrator prowadzi stały nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem Serwisu.

7.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu lub błędy w jego funkcjonowaniu wynikające z przyczyn od niego niezależnych, szczególnie gdy:

a.) prowadzone są prace modernizacyjne Serwisu,

b.) serwery uległy awarii,

c.) problemy z działaniem Serwisu wynikły z winy dostawcy domeny,

d.) problemy z działaniem Serwisu wynikły ze szkodliwych działań osób trzecich.

7.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu vortali, zobowiązuje się natomiast do kontaktu z ich wydawcami/administratorami, w razie zgłoszenia przez Klienta uwag co do ich funkcjonowania.

7.4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu, jeśli wymagają tego prace techniczne, mające na celu polepszenie funkcjonalności i wydajności Serwisu. Tym samym Administrator zapewnia, że przerwy będą trwały możliwie najkrócej.

7.5. Administrator ponadto nie ponosi odpowiedzialności za:

a.) podanie przez Użytkownika w trakcie rejestracji fałszywych bądź nieaktualnych danych,

b.) naruszenia praw osób trzecich wynikające z działań Klientów (np. wykorzystanie przez Klienta tekstów lub zdjęć, do których nie posiada praw autorskich),

c.) zawartość stron, do których prowadzą linki zamieszczone w Artykułach,

d.) skutki uzyskania przez osoby trzecie dostępu do konta Klienta,

e.) niezrealizowanie Usługi z przyczyn niezależnych od Administratora (np. niedostarczenie przez Klienta Artykułu, niewprowadzenie przez Klienta wymaganych poprawek, problemy spowodowane działaniem siły wyższej),

f.) jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

7.6. Administrator zobowiązuje się, na prośbę Klienta, do usunięcia w dowolnym momencie trwania Usługi linka lub całego Artykułu zamieszczonego przez Klienta. Nie wiąże się to jednak ze zwróceniem kosztów Klientowi.


§8. Reklamacje i zwroty

8.1. Reklamacje dotyczące korzystania z usług Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: support@vortalcloud.com.

8.2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: adres e-mail Klienta zgłaszającego reklamację, datę i czas zdarzenia będącego jej przedmiotem oraz krótki opis zgłaszanego problemu.

8.3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone przez Administratora w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, zgodnie z kolejnością wpływu. Jeśli Administrator nie będzie mógł dotrzymać powyższego terminu, poinformuje o tym Klienta zgłaszającego reklamację, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany czas dostarczenia odpowiedzi.

8.4. Informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji zostaną przesłane do Klienta za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

8.5. Zwrot kosztów uiszczonych z tytułu nabycia Usługi może być udzielony Klientowi jedynie w przypadku reklamacji wynikającej z błędnego działania Serwisu oraz usterek technicznych pozostających po stronie Administratora. Pozostałe reklamacje, wynikające z niedotrzymania przez Klienta warunków ujętych w niniejszym Regulaminie, nie będą uwzględniane. Dotyczy to w szczególności wymagań dotyczących Artykułów, publikowanych w ramach Serwisu.

8.6. Rezygnacja z Usługi świadczonej przez Administratora na wniosek Klienta nie zobowiązuje Administratora do zwrotu kosztów za Usługę oraz innych opłat za usługi dodatkowe.

8.7. Wypowiedzenie umowy na wniosek Administratora zobowiązuje go do zwrotu Klientowi niewykorzystanej części opłaty za świadczoną Usługę, wykluczając opłaty za usługi dodatkowe bądź gratis w pakiecie - chyba że Klient naruszył którykolwiek z punktów Regulaminu: w takim przypadku wniosek o zwrot kosztów nie będzie uwzględniony.

8.8. W szczególnych przypadkach, w których działanie Klienta spowoduje nadmierne obciążenie serwera, co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Klientom, Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy, o którym powiadomi Klienta poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres elektroniczny podany podczas rejestracji.


§9. Płatności

9.1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

9.2. Wszelkie reklamacje i zgłoszenia techniczne dotyczące płatności należy składać u dyspozytora - Dotpay.pl


§10. Postanowienia końcowe

10.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

10.2. Klient ma prawo nie zaakceptować zmian Regulaminu. W takim wypadku dochodzi do rozwiązania umowy pomiędzy Klientem i Administratorem.

10.3. Prawem właściwym dla umowy między Administratorem a Użytkownikiem jest prawo polskie. Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.